بهتر است انجام اسکن تا پایان دوره بارداری به تعویق افتد. همچنین جهت ماداران شیرده، بسته به نوع اسکن ممکن است نیاز به قطع شیردهی بمدت کوتاهی وجود داشته باشد. لذا فقط  در مواردی که پزشک معالج توصیه به انجام اسکن داشته باشد می توان برخی از اسکن ها را حتی در زمان شیردهی ویا حاملگی انجام داد.