بله ، در اسکن‌های هسته‌ای، از مقادیراستاندارد و خیلی کم رادیواکتیو استفاده می‌گردد، ‌بنابراین میزان اندکی اشعه به بیمار وارد  می‌شود. با این وجود این مقدار اشعه در حد استانداردی است که توسط سازمان‌های بین‌المللی تعیین شده است و لذا هیچ خطری برای بیمار ندارد.