بر خلاف دستگاه‌های اشعه X یا سی تی اسکن، دستگاه مورد استفاده در اسکن‌های هسته‌ای فاقد هر گونه اشعه‌ای بوده و این بدن بیمار است که محتوی مقادیر اندکی از اشعه می‌باشد. توصیه برای رعایت فاصله با اطرافیان برای مدتی کوتاه یا تخلیه مکرر مثانه جهت کاهش پرتودهی به سایر نزدیکان و یا خود بیمار به همین دلیل می‌باشد.