آشامیدن آب و دفع مکرر ادرار از راهکارهایی است که می‌توان پس از آزمون‌های پزشکی هسته‌ای برای کاهش پرتوگیری بکار بست.