آزمایش‌های پزشکی هسته‌ای برای خانم‌های در سنین باروری در کل دوره ماهیانه قابل اجرا می‌باشد مگر آنکه یک دوره قاعدگی فرد به تاخیر افتاده باشد که در این صورت باید فرد را باردار تلقی نمود مگر آنکه عدم بارداری به اثبات برسد.