اسکن‌ها و درمان‌های موجود در مرکز پزشکی هسته‌ای سینا

اسکن‌ها و درمان‌های  زیر در مرکز پزشکی هسته‌ای سینا ارائه می‌شود: اسكن پرفيوژن قلب به روش Gated SPECT  جهت بررسي ايسكمي و Viability  بافت قلب و محاسبه EF   و اندکس‌های قلبی اسكن استخوان‌هاي تمام بدن اسکن UBI جهت بررسی کانون‌های عفونی لنفو سینتی گرافی قبل از عمل جراحی پستان برای بررسی غدد لنفاوی ناحیه اسکن…

ادامه مطلب