اتاق انتظار

بیمارانی که ماده رادیواکتیو دریافت می کنند لازمست تا جذب ماده مورد نظر در بدن منتظر بمانند. این زمان برای اسکن های مختلف فرق می کند و از چند دقیقه تا 4 ساعت متفاوت است . در این مدت بیمار لازم است در اتاق جداگانه ای منتظر باشد تا جذب دارو انجام و اسکن شروع شود. در پزشکی هسته ای سینا دو اتاق انتظار متفاوت در دو طبقه جداگانه برای بیماران و همراهی ها در نظر گرفته شده است تا همراهان بیمار تحت تشعشع قرار نگیرند.