اتاق تست ورزش

بیمارانی که جهت اسکن قلب ارحاع می شوند لازم است قبل از تزریق رادیودارو تحت استرس قلبی قرار گیرند که با استفاده از تست ورزش و یا تزریق داروهای خاصی انجام می شود. در پزشکی هسته ای سینا برای اینکار اتاق ویژه ای با تجهیزات کامل در نظر گرفته شده است که شامل دستگاه تست ورزش، مونیتور قلبی و….. می باشد.