اتاق تصویر برداری

در اتاق تصویر برداری دستگاههای اسکن قرار گرفته اند که بیماران برای انجام اسکن با راهنمایی تکنسین مسئول روی آن دراز می کشند تا تصویر برداری انجام شود.در پزشکی هسته ای سینا دو دستگاه پیشرفته تصویر برداری نصب شده است که خدمات به بیماران را در اسرع وقت انجام می دهند.