شاخه تخصصی روماتولوژی و ارتوپدی

مرکز پزشکی هسته‌ای سینا در شاخه تخصصی روماتولوژی و ارتوپدی آماده انجام خدمات زير مي‌باشد:

 

  • اسكن استخوان‌هاي تمام بدن براي بررسي متاستازها
  • اسكن استخوان‌هاي تمام بدن براي بررسي گستردگي تومورهاي خوش خيم استخواني
  •   اسكن استخوان براي بررسي نكروز آواسكولار سر فمور
  • اسكن استخوان براي بررسي شكستگي‌هاي جزئي (Stress Fx) يا شكستگي در مناطقي كه تشخيص راديولوژيكي مشكل مي‌باشد مانند دنده‌ها ؛ استرنوم و ….
  • اسكن استخوان براي افتراق سلوليت از استوميليت
  • اسكن استخوان براي بررسي عوارض پروتز هاي استخواني (Loosening و ….)
  • اسكن استخوان‌هاي تمام بدن براي بررسي بيماران با درد استخواني و راديوگرافي طبيعي
  • اسكن استخوان براي تشخيص Reflux sympathetic dystrophy
  • اسكن استخوان سه فاز براي بررسي ساكروايلئيت و آرتريت
  • اسكن  گاليوم براي بررسي كانون‌هاي عفونت استخواني