شاخه تخصصی گوش و حلق و بینی

مرکز پزشکی هسته‌ای سینا در شاخه تخصصی گوش، حلق و بینی آماده انجام خدمات زیر می‌باشد:

  • اسكن تيروئيد جهت بررسي توده‌هاي تيروئيدي ؛ گواتر رترواسترنال و توده‌هاي خارج تيروئيدي (افتراق تيروگلوسال داكت سيست از اكتوپيك تيروئيد و….)
  • اسكن تمام بدن با يد راديواكتيو جهت بررسي متاستازهاي ناشي از كانسر تيروئيد
  • اسكن پاراتيروئيد جهت تعيين محل آدنوم پاراتيروئيد
  • درمان پركاري تيروئيد با يد راديواكتيو
  • حذف باقيمانده تيروئيدي بعد از جراحي كانسر تيروئيد با يد راديو اكتيو
  • پيگيري بيماران دچار كانسر تيروئيد
  • اسكن DMSA قليائي براي بررسي متاستاز كانسر مدولاري تيروئيد
  • اسكن غدد بزاقي براي بررسي انسداد مجراي بزاقي
  • اسكن استخوان براي بررسي هيپرپلازي منديبول
  • اسكن استخوان براي بررسي درگيري استخوان در اوتيت