پزشکی هسته‌ای یکی از تخصص‌های پزشکی می‌باشد که در آن مقادیر بسیار اندک مواد  رادیو اکتیو، جهت امور تشخیصی و یا درمانی مورد استفاده قرار می‌گیرند. بطور کلی در اسکن‌های هسته‌ای، عملکرد اعضاء بدن مورد مطالعه قرار می‌گیرند.